Zde nakoupíte sluneční plachty na patentovaném napínacím systému Peddy Shield

Všeobecné obchodní podmínky

RÖSLER PRAHA spol. s r.o.

                                    

I.         Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností RÖSLER PRAHA, spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) a podnikajícími fyzickými a právnickými osobami (dále jen „kupující“) při prodeji zboží z produktové nabídky prodávajícího v České republice a Slovenské republice za účelem jeho dalšího prodeje. Pokud kupní smlouva neobsahuje odlišnou úpravu, řídí se právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím těmito VOP. Tyto VOP jsou kupujícím k dispozici na webových stánkách prodávajícího www.rosler.cz. Uzavřením kupní smlouvy se tyto VOP stávají její nedílnou součástí. 

 

II.       Uzavření kupní smlouvy

1.    K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází: 

a)   okamžikem, kdy prodávající způsobem dle odst. 3. čl. II. těchto VOP potvrdí kupujícímu jeho objednávku; nebo

b)   kdy je oběma smluvními stranami podepsána (uzavřena) kupní smlouva v listinné podobě.

2.    Objednávka zboží musí být prodávajícím učiněna písemně či prostřednictvím obchodního zástupce prodávajícího. Písemná objednávka kupujícího musí být prodávajícímu doručena buď osobně, či prostřednictvím držitele poštovní licence, faxem, nebo elektronickou poštou. Písemné objednávky kupujícího musí obsahovat identifikační, kontaktní a fakturační údaje kupujícího (tyto údaje mohou být nahrazeny evidenčním číslem, pod kterým je kupující u prodávajícího jako stálý zákazník registrován), specifikaci a množství objednávaného zboží, cenu zboží dle aktuální cenové nabídky prodávajícího, místo dodání zboží a volbu způsobu dodání zboží. Neobsahuje-li písemná objednávka všechny shora uvedené náležitosti, nebude k ní přihlíženo. Cenovou nabídku zasílá prodávající kupujícímu před učiněním objednávky, a to na základě poptávky kupujícího. Cenová nabídka má platnost po dobu, která je v ní prodávajícím uvedena. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi.

3.    Přijetí objednávky zboží potvrdí prodávající kupujícímu písemně elektronickou poštou či faxem.

4.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

 

III.     Dodání zboží

1.     Obvyklá lhůta pro dodání zboží, které má prodávající skladem, činí tři (3) pracovní dny od uzavření kupní smlouvy, je-li zboží dodáváno v rámci České republiky a pět (5) pracovních dnů, je-li zboží dodáváno na území Slovenské republiky. Není-li zboží skladem, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu v potvrzení písemné objednávky.

2.     Zboží je dodáváno těmito způsoby: 

a)   prostřednictvím smluvního přepravce/dopravce prodávajícího; nebo

b)   prostřednictvím držitele poštovní licence (dále také jen „poštou“); nebo

c)    prostřednictvím smluvního přepravce/dopravce kupujícího; nebo

d)   osobním odběrem ve skladu či na centrále prodávajícího; nebo

e)   prostřednictvím obchodního zástupce prodávajícího 

3.     Zboží je dodáno jeho převzetím kupujícím. Pokud dopravu zboží zajišťuje kupující, je zboží dodáno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. 

4.     Převzetí zboží včetně dokladů předávaných spolu se zbožím je kupující, popř. jiná osoba, která je kupujícím k převzetí zboží zmocněna, povinen potvrdit svým podpisem na příslušném dokumentu o převzetí zboží. V případě, že kupující nezajistí převzetí zboží v dohodnutém čase a místě, bude zboží uskladněno u prodávajícího, který je oprávněn v takovém případě vyúčtovat kupujícímu zvýšené náklady spojené s přepravou, skladováním a manipulací. Zprávu o místě uložení zboží odešle prodávající či smluvní přepravce kupujícímu faxem nebo elektronickou poštou. 

5.     Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, i návod k obsluze. 

6.     S výjimkou případu, kdy je zboží při dodání zjevně poškozeno, je kupující povinen jej přijmout, a to i tehdy, jde-li o dílčí dodávku objednaného zboží. 

7.     Prodávající je oprávněn odložit dodání zboží, pokud po uzavření kupní smlouvy zjistil okolnosti, které právem vzbuzují obavu, že kupující nesplní své smluvní platební závazky, a to až do zániku takových okolností. Dostane-li se kupující do prodlení se splněním svých smluvních platebních závazků, je prodávající oprávněn upustit od dosud neuskutečněných dodávek.  

 

IV.      Nebezpečí škody na zboží

1.    Nebezpečí poškození, ztráty nebo zničení zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo předáním zboží prvnímu dopravci, pokud si dopravu zajišťuje kupující.   

2.     V případě dopravy zboží zajišťované prodávajícím přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím v místě určení. 

 

V.        Cena zboží a dopravy a platební podmínky

1.    Ceny zboží jsou uvedeny v aktuální cenové nabídce prodávajícího zaslané kupujícímu před první objednávkou zboží, a to v  českých korunách pro kupující z České republiky a v EUR pro kupující ze Slovenské republiky. K ceně zboží uvedené v cenové nabídce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů.  

2.    Zajišťuje-li dopravu zboží prodávající, bude k ceně zboží připočtena cena dopravy. Cena dopravy je uvedena v aktuální cenové nabídce prodávajícího zaslané kupujícímu před první objednávkou. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceníku dopravy v závislosti na vývoji cen jeho smluvních dopravců. O aktualizaci ceníku dopravy prodávající kupujícího informuje. 

3.    Kupní cena a cena dopravy zajišťované prodávajícím jsou splatné na základě faktury vystavené prodávajícím, a to některým z níže uvedených způsobů: 

a)   dobírkou při dodání objednaného zboží prostřednictvím držitele poštovní licence;

b)   v hotovosti při převzetí zboží od smluvního přepravce prodávajícího;

c)    v hotovosti při převzetí zboží v sídle či skladě prodávajícího (to platí i při předání zboží smluvnímu dopravci kupujícího);

d)   bezhotovostně   s tím, že jedná-li se o první tři dodávky zboží novému kupujícímu, nebo jde-li o kupujícího, který je v prodlení s úhradou kupní ceny některé z předchozích dodávek zboží, je možné uhradit kupní cenu a případnou cenu dopravy pouze některým ze způsobů uvedených pod písm. a) – c) tohoto odstavce a jedná-li se o čtvrtou a následující dodávky zboží pro kupujícího, který není v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči prodávajícímu, je možné uhradit kupní cenu a případnou cenu dopravy i způsobem uvedeným pod písm. d) tohoto odstavce. 

4.    Originál faktury je kupujícímu předán spolu s objednaným zbožím nebo elektronicky na základě písemného souhlasu kupujícího se zasíláním elektronických faktur. V případě, že kupující požaduje zaslání faktury poštou, je prodávající oprávněn účtovat k ceně zboží poštovné. 

5.    Kupující je povinen splnit svůj závazek k úhradě kupní ceny a případné ceny za dopravu zboží nejpozději poslední den lhůty splatnosti. Závazek kupujícího se považuje za splněný připsáním příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení má být realizováno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím nebo pracovníku držitele poštovní licence nebo pracovníku smluvního přepravce. 

6.    V případě bezhotovostní platby ze zahraničí na bankovní účet prodávajícího platí bankovní poplatky za transakci kupující. 

7.    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny a případných nákladů na dopravu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny a případných nákladů na dopravu za více dodávek zboží, použije se platba kupujícího bez ohledu na údaje uvedené na jeho platebním dokladu k uhrazení závazků nejdříve splatných, a to v tomto pořadí: 1) úroky z prodlení, 2) cena zboží, 3) náklady na dopravu.  

 

VI.      Odpovědnost za vady, záruka

1.     Zboží má vady, není-li dodáno ve sjednaném množství, jakosti či provedení. 

2.     Kupující je povinen provést prohlídku zboží bez zbytečného odkladu po převzetí zboží. Případné vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího neprodleně po jejich zjištění. 

3.     Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) případné vady zboží u prodávajícího písemně nebo prostřednictvím obchodního zástupce prodávajícího. V písemném uplatnění vad musí kupující uvést přesnou identifikaci vadného zboží, popis vady, identifikační a kontaktní údaje osoby, která uplatnění vady učinila a doklad o koupi. Spolu s písemným uplatněním vady je kupující povinen předat vadné zboží prodávajícímu, a to některým ze způsobů uvedených níže, který v konkrétním případě určuje prodávající: 

a)  předáním vadného zboží obchodnímu zástupci prodávajícího v místě, kde se zboží nachází; nebo

b)  předáním vadného zboží v sídle prodávajícího; nebo

c)  odesláním vadného zboží na adresu sídla prodávajícího, to však jen v případě, není-li možné realizovat předání vadného zboží způsobem uvedeným pod písm. a) či b), nebo neurčí-li prodávající způsob předání vadného zboží bez zbytečného odkladu po uplatnění vady Nerespektuje-li kupující způsob předání vadného zboží určený prodávajícím, nese kupující veškeré náklady na dopravu vadného zboží k prodávajícímu.     

4.     Řádně uplatněné vady zboží je prodávající povinen odstranit bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění. Obvyklá lhůta k odstranění vad činí třicet (30) dnů od jejich uplatnění. V případě delší časové lhůty bude prodávající kupujícího informovat. Odstranění vad je dle volby prodávajícího realizováno buď opravou vadného zboží, či výměnou vadného zboží za zboží bez vad, nebo vrácením kupní ceny vadného zboží, jedná-li se o vadu neodstranitelnou. 

5.     Povahu a důvodnost uplatněných vad zboží posuzuje prodávající. Pokud prodávající reklamaci vad zboží neuzná, oznámí to písemně bez zbytečného odkladu kupujícímu, a to faxem nebo elektronickou poštou. 

 

VII.    Odstoupení od kupní smlouvy

 1.     Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy nebo její části bez jakékoliv sankce odstoupit v těchto případech: 

a)  objednané zboží se již nevyrábí;

b)  objednané zboží se již nedodává; 

c)  objednané zboží je již vyprodáno;

d)  výrazným způsobem se změnila cena dodavatele objednaného zboží;

e)  v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny;

f)   brání-li prodávajícímu ve splnění jeho smluvního závazku vyšší moc (živelná katastrofa, stávka apod.);

g)  existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat plnění smlouvy

V případě, že některý ze shora uvedených důvodů odstoupení nastane, zašle prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu písemné oznámení o odstoupení elektronickou poštou či faxem s uvedením důvodu odstoupení. Odstoupení od kupní smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení odstupující smluvní strany druhé smluvní straně. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka prodávajícím vrácena, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení oznámení o odstoupení. 

 

VIII.  Další ujednání

1.      Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce, tj. jména, příjmení, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, bydliště nebo sídla, adresy pro doručování, telefonního čísla a e-mailové adresy (dále jen „osobní údaje“), a to pro obchodní a marketingové účely prodávajícího spočívající v kontaktování kupujícího s nabídkami zboží, se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů mimo jiné i prostřednictvím elektronických prostředků (zejména prostřednictvím telefonu, e-mailu a SMS zpráv). Kupující současně uděluje prodávajícímu souhlas s kontaktováním své osoby za shora uvedenými účely prostřednictvím telefonu, SMS nebo formou e-mailové zprávy. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující prodávajícímu na dobu neurčitou s tím, že jej kupující může kdykoliv písemně odvolat. 

2.     Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté prodávajícímu bude považovat za důvěrné a použije je pouze ke splnění kupní smlouvy uzavřené s kupujícím a k účelům uvedeným v odst. 1. tohoto článku. Prodávající nebude předávat osobní údaje kupujícího kromě zpracovatele žádné třetí osobě s výjimkou situací, kdy je předání osobních údajů třetí osobě nezbytné v souvislosti s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). 

3.     Právní vztahy prodávajícího a kupujícího vyplývající z kupní smlouvy nebo s ní související se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé z kupní smlouvy podléhají jurisdikci soudů České republiky. 

4.     K rozhodování sporů mezi prodávajícím a kupujícím vzniklých z kupní smlouvy je příslušný soud místně příslušný podle sídla prodávajícího. 

5.     Prodávající a kupující přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a vylučují pro smluvní vztah vzniklý z kupní smlouvy užití ustanovení § 1766 a § 1793 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

6.     Nestanoví-li tyto VOP u konkrétních písemností jinak, jsou veškeré písemnosti mezi smluvními stranami doručovány buď osobně, elektronickou poštou, faxem nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. V případě pochybností o datu doručení se písemnost považuje za doručenou pátým dnem po jejím prokazatelném odeslání. 

 

IX.      Závěrečná ustanovení

1.      Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2016.  

2.      Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto VOP. Aktualizované znění těchto VOP bude zveřejněno na webových stránkách prodávajícího www.rosler.cz. Pro kupujícího bude aktualizované znění VOP závazné, pokud s ním vysloví písemně svůj souhlas. Nevysloví-li kupující písemně svůj souhlas s aktualizovaným zněním VOP, není prodávající povinen akceptovat další objednávku zboží kupujícího učiněnou po zveřejnění aktualizovaného znění VOP.  

3.      Pokud není v těchto VOP nebo v kupní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.      

4.    Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.  

5.    Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

 

 

CENÍK DOPRAVY    

Česká republika  

Při objednávce do 3.000 Kč bez DPH je kupujícímu účtována doprava ve výši 80 Kč bez DPH.

Při objednávce nad 3.000 Kč bez DPH je doprava pro kupujícího ZDARMA.  

 

Zboží skladem je standardně expedováno do 2 pracovních dnů (v případě jiné doby expedice je zákazník informován pracovníkem e-shopu).


Možnosti dodání:        

TOPTRANS                             80 Kč (při objednávce nad 3.000 Kč zdarma)

PPL                                        80 Kč (při objednávce nad 3.000 Kč zdarma)

Česká pošta - Balík do ruky      80 Kč (při objednávce nad 3.000 Kč zdarma)

Česká pošta - Balík na poštu    80 Kč (při objednávce nad 3.000 Kč zdarma)

Osobní odběr - zdarma (zboží si po předchozím vyzvání lze vyzvednout na adrese K Horkám 19/21, 102 00 - Praha 10, po - pá 9,00 - 16,00 hod. - po dohodě i v jiném čase)

Požadovaného přepravce uvádí kupující do poznámky k objednávce. Pokud není uveden, výběr je na prodávajícím.

V případě požadavku doručit zboží mimo ČR nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

 

Možnosti platby:

Platba předem                           0 Kč  (vyčkejte prosím na zaslání proforma faktury)

Dobírka                                   40 Kč

Platba při osobním odběru          0 Kč

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.