Zde nakoupíte sluneční plachty na patentovaném napínacím systému Peddy Shield

Omezení záruky výrobků

Záruka se poskytuje (není-li uvedeno jinak) na dobu 24 měsíců od data uvedeného na kupním dokladu daného výrobku.

1. Doba a platnost záruky

Dovozce poskytuje záruku na výrobek podle dále uvedených zásad a zákonem stanovených podmínek. Záruka je platná pouze v případě doloženého prodejního dokladu a případně řádně vyplněného záručního listu potvrzeného prodejcem. Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení, v případě, že je reklamace uznána jako oprávněná. Zákazník je povinen uplatnit záruku u prodávajícího uvedeného v záručním listu.

 

2. Záruční podmínky, omezení záruky

Záruka se nevztahuje zejména na:

  • Závady vzniklé nesprávnou instalací.
  • Závady vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou.
  • Opotřebení výrobku nad rámec běžného používání nebo jeho použítí pro jiné účely, než pro které je výrobek určen.
  • Mechanické, chemické nebo jiné poškození výrobku v rámci neočekávané situace (poškození požárem, silným větrem, vaky s vodou apod.).
  • Závady vzniklé užitím v nesprávných nebo extrémních podmínkách.

Na údržbu lze používat jen přípravky, které jsou výrobci určeny pro použití na konkrétní typ produktu nebo na daný typ povrchu výrobku.

 

V případě neoprávněné reklamace, je společnost RÖSLER Praha spol. s r.o. oprávněna vzniklé náklady na posouzení reklamace a servisní zásah účtovat zákazníkovi.

 

 

Vyloučení odpovědnosti


1. Obsah online nabídky
Peddy Shield nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se vztahují na hmotné nebo nehmotné škody, a které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, příp. použitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany autora neexistuje průkazné úmyslné zavinění nebo zavinění způsobené hrubou nedbalostí.
Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění, vymazání nebo dočasné nebo definitivní ukončení zveřejněných částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení.

2. Odkazy a linky

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („Hyperlinks"), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by vstoupila v účinnost odpovědnost za ručení výlučně v případě protiprávního obsahu, kdy by autor znal obsah a technicky by mu bylo umožněno a bylo proveditelné zamezení jeho využívání.
Autor tímto výslovně prohlašuje, že k okamžiku nastavení linku nebyl na propojované stránce poznat žádný nezákonný obsah. Na aktuální a budoucí uspořádání, obsah nebo vlastnictví zalinkovaných/propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se distancuje výslovně od veškerého obsahu všech prolinkovaných/propojených stránek, které byly po prolinkování změněny. Toto zjištění platí pro všechny linky a odkazy, které byly nastaveny v průběhu vlastní internetové nabídky, a dále pro cizí záznamy v knihách návštěvníků, diskuzních fórech a poštovních seznamech, které byly autorem zřízeny. Za nezákonný, chybný nebo neúplný obsah a obzvláště za škody, které vznikly využitím nebo nevyužitím takových uvedených informací, ručí pouze poskytovatel stránky, na kterou byl proveden odkaz, a ne ten, který prostřednictvím linků na příslušné zveřejnění pouze odkazuje.

3. Vlastnické právo a známky
Autor usiluje o to, aby ve všech publikacích respektoval vlastnické právo k použité grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům, využíval vlastní vytvořené grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů nebo využíval nelicencované grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů.
Všechny ochranné známky a značky uvedené v této internetové nabídce příp. třetími osobami podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného práva k obchodním známkám a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouze na základě prostého uvedení nelze učinit závěr, že známky nejsou chráněny právy třetích osob!
Copyright na zveřejněné, autorem vytvořené objekty, zůstávají výhradním vlastnictvím autora stránek. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Ochrana dat
Pokud existuje v rozsahu internetové nabídky možnost zadání osobních nebo obchodních dat (e-mailové adresy, jména, adresy), uskutečňuje se uvádění těchto dat ze strany uživatele výslovně na dobrovolném základě. Využívání a zaplacení všech nabízených služeb je, pokud je to technicky možné a proveditelné, také bez uvedení těchto dat příp. při uvedení anonymizovaných dat nebo pseudonymů. Využívání kontaktních údajů zveřejněných v rámci tiráže nebo podobných údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla, a e-mailové adresy třetími osobami k zasílání výslovně nevyžádaných informací není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právní kroky proti odesilatelům tzv. spamů v případě porušení tohoto zákazu.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení zodpovědnosti
Toto vyloučení zodpovědnosti je třeba pokládat za součást internetové nabídky, ze které byl proveden odkaz na tuto stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo neodpovídaly úplně, zůstávají obsah a platnost ostatních částí dokumentu nedotčené.